Viktiga lagar

De flesta rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden bestäms via kollektivavtal, men vissa är reglerade enligt lag. Dessa lagar är bra att känna till:


Medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen, MBL, innebär att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket i frågor som rör arbetet.

Arbetsgivaren måste ta initiativ till förhandling innan hen gör en viktig förändring av verksamheten eller ändrar villkoren för en anställd som är medlem i facket.

MBL, Lag om medbestämmande i arbetslivet


Arbetsmiljölagen

Enligt arbetsmiljölagen ska förhållandena på arbetet anpassas till människors olika förutsättningar, både fysiskt och psykiskt.

Arbetsmiljölagen


Lagen om anställningsskydd

LAS, Lagen om anställningsskydd, innebär att du bara får sägas upp om det finns en saklig grund. Då finns också regler för i vilken turordning de anställda ska gå.

Lagen om anställningsskydd


Semesterlagen

Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Semesterlagen


Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Fackligt aktiva har rätt att vara lediga för det fackliga uppdraget. Den som har förtroendeuppdrag får inte heller missgynnas på arbetet.

Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen


Diskrimineringslagen

Denna lag är till för att motverka diskriminering. Ingen får diskrimineras på grund av:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annantrosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Diskrimineringslagen


Studieledighetslagen

Du har rätt att ta ledigt från ditt arbete för studier. Du behöver dock ha varit anställd sex månader i följd, eller totalt tolv månader under en tvåårsperiod.

Gäller det fackliga studier får du ledigt som nyanställd.

Studieledighetslagen