Frågor och svar om lönepusslet

1.      Vad är det egentligen som ni har arbetat fram?

Sedan 1993 har Visita och HRF i sitt kollektivavtal reglerat att en viss del av löneutrymmet kan fördelas lokalt (s.k. pott). Bakgrunden till arbetsmodellen som nu tagits fram är att både Visita och HRF upplever att den lokala lönebildningen på många håll fungerat dåligt. Visita och HRF är eniga om att lokal lönebildning är positivt men att en dåligt genomförd lokal lönebildning kan vara direkt destruktiv.

I samband med avtalsrörelsen 2012 påbörjade vi därför ett partsgemensamt projekt där vi identifiera vilka svaga punkter respektive framgångsfaktorer som fanns i det lokala lönebildningsarbetet.

Resultatet av parternas arbete blev – Lönepusslet – en arbetsmodell med såväl analoga som digitala verktyg. Verktygen utbildar användaren, säkerställer en korrekt hantering samt optimerar företagets chanser att uppnå positiva effekter så som stimulerade arbetstagare och företag.

2.      Skulle man kunna säga att det är ett nytt avtal för individuell lönebildning lokalt på arbetsplatsen?  
Nej, det är inte ett nytt avtal vi har förhandlat fram. Avtalet om att en del av löneutrymmet kan fördelas lokalt på arbetsplatsen slöt vi redan 1993. Det vi nu arbetat fram är en arbetsmodell med verktyg som ska stödja de lokala parterna i det praktiska arbetet.

3.      Hur är det tänkt att gå till i praktiken?
Lönepusslet består av fem verktyg och inleds med en enkel checklista för användaren. En av grunderna i systemet är att arbetsgivaren anger vilka lönekriterier företaget värderar sina medarbetare efter. Varje medarbetare har sedan ett lönesamtal där den lönesättande chefen redovisar hur denne bedömer att medarbetaren presterat utifrån företagets lönesättande kriterier. Resultatet av lönesamtalet matchas mot företagets lönekriterier i de digitala verktygen och resulterar i en rangordningslista som sedan används vid fördelningen av lönepotten.

Eftersom företaget måste specificera tydligt vilka kriterier som ligger till grund för lönesättningen ökar det nya verktyget också förutsägbarheten och transparensen för den enskilde individen och för den lokala fackliga organisationen.  Det blir lättare att se och förstå vad som krävs för att få del av löneökningen.

4.      Måste alla företag jobba med lokal lönebildning och fördela individuellt? 
Nej, varje företag väljer själv om de vill arbeta med lokal lönebildning (pottfördelning) eller om de vill fördela hela löneutrymmet generellt (lika åt alla oaktat prestation). Praktiskt går det till så att arbetsgivaren inför varje lönerevision måste påkalla förhandling med den lokala fackliga organisationen – eller HRF-avdelningen om en fackklubb inte finns – att de vill genomföra en lokal fördelning av ”potten.” Inför varje lönerevision fastställer Visita och HRF gemensamt innan vilket datum arbetsgivaren måste anmäla detta. Normalt ska förhandling påkallas senast 14 dagar innan lönerevisionsdatum.

5.      Framtagandet av lönepolicy?

De centrala parterna är eniga om att vi uppmuntrar företagen att involvera både anställda och det lokala facket vid framtagandet av lönepolicy. De centrala parterna hoppas att företagen ska se det lokala facket som en tillgång i denna del och att det lokala facket ska vara just en tillgång i detta arbete.

6.      Behöver man vara kunnig i Excel för att klara använda de digitala verktygen?

Nej, båda verktygen är så enkla att alla klarar av att använda dem. Till båda verktygen följer enkla instruktioner. Börja med att spara verktygen på din egen dator. Därefter kan du börja fylla i dem enligt instruktionerna.

7.      Ska även arbetstagare som är föräldralediga över revisionsdatum omfattas vid pottfördelning?

Ja.

8.      Vilka uppgifter ska bolaget bifoga till HRF vid påkallande av förhandling om pottfördelning?

Detta framgår av den partsgemensamt framtagna förhandlingsframställan (i pusselbit nummer fyra).

9.      Enligt arbetsmodellen ser det ut att vara mycket som ska genomföras för att man ska kunna fördela lönen individuellt. Måste man genomföra allt?
Visita och HRF är eniga om att företag som följer lönepusslet optimerar sina möjligheter att uppnå positiva effekter genom stimulerade arbetstagare och företag. Dessutom säkerställer du en korrekt hantering och undviker eventuella problem längs vägen. Men nej, systemet är inte tvingande.

10.  Företag som redan arbetar med lokal lönebildning och inte har några problem med underlag eller kriterier, måste de arbeta annorlunda nu?
Har man arbetat enligt en lyckad modell tidigare kan man gott fortsätta med det, den modell vi arbetat fram är inte tvingande. Vår uppmaning är däremot att man sätter sig in i den nya arbetsmodellen med verktyg eftersom man den vägen kan hitta tips och råd som säkert går att implementera i den befintliga modellen. Det kan vara en fördel att lämna uppgifterna till facket i det formatet som verktyget har då det är lättare att överblicka och kontrollera.

Lycka till!

Visita och HRF