Frågor och svar avtalsrörelse 2023

Här samlar vi frågor och svar om avtalsrörelsen 2023.


SYMPATIÅTGÄRDER FÖR ATT STÖTTA KOMMUNAL

Vad menas med sympatiåtgärd?

Ett fackförbund som egentligen inte är direkt inblandad i en avtalsförhandling, kan utlysa strejk för att hjälpa ett annat fackförbund i en pågående konflikt. Detta sker då efter begäran från strejkande förbund.

Varför varslar Hotell- och restaurangfacket om konflikt för Kommunals medlemmar?

Kommunal har varslat om stridsåtgärder för att Gröna arbetsgivare inte vill höja de lägsta lönerna i enlighet med LO-samordningen. HRF är en del av LO-samordningen och ställer självklart upp med sympatiåtgärder tillsammans med de andra LO-förbunden i samordningen.

Vilka arbetsplatser varslar HRF om sympatiåtgärder?

HRF varslar om strejk som sympatiåtgärd på IKEA Barkarbys restaurang i Stockholm. Strejken bryter ut 29 juni kl. 11.00 om inte Kommunal och arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare tecknat ett avtal innan dess.

Om du arbetar på IKEA Barkarbys restaurang ska du kontakta klubben på din arbetsplats eller HRF:s lokala avdelning i Stockholm för att få mer information om vad som gäller. Se även frågor och svar lite längre ned om vad som gäller vid strejk.

Kan vi börja strejka med en gång?

Nej, innan en strejk bryter ut måste facket lägga ett varsel om stridsåtgärd. Där talar fackförbundet om för arbetsgivaren vad man tänker göra. Det måste göras minst sju arbetsdagar innan konflikten kan träda i kraft och tiden beräknas från den dag arbetsgivaren tagit emot varselbrevet. Lördag, söndag samt allmänna helgdagar räknas inte som arbetsdagar, vilket innebär att varseltiden i praktiken blir minst nio dagar.

Vilken konfliktersättning har jag rätt till vid en strejk?

HRF:s förbundsstyrelse har fattat beslut om att konfliktersättningen vid en strejk utgår med 100% av lönen från första konfliktdagen. Förbundsstyrelsen fattar löpande beslut om eventuella förändringar gällande ersättningen under konfliktens gång.

Jag har hört att man måste vara medlem i HRF minst tre månader för att kunna få konfliktersättning. Stämmer det?

Normalt är det så, men inför den här strejken har HRF:s förbundsstyrelse beslutat att du kan få konfliktersättning om du blivit medlem i HRF och betalat in din medlemsavgift eller tecknat autogiro senast dagen innan strejken bryter ut.

Här kan du ansöka om medlemskap i HRF.


AVTALSRÖRELSE

Vad menas med konflikt?

Om parterna inte kommer överens om ett nytt avtal och det gamla upphör att gälla kan facket ta ut sina medlemmar i strejk eller blockad för att på det sättet öka trycket på arbetsgivaren att gå med på våra krav. Då är parterna i konflikt.

Parterna är alltså Hotell- och restaurangfacket och den arbetsgivarorganisation som vi tecknat kollektivavtal med, till exempel Visita, Almega eller Svensk Handel. Fråga din arbetsgivare om du är osäker på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats.

Är krav och yrkanden samma sak?

I avtalssammanhang pratar man om krav och yrkanden när man ska förhandla om villkoren i kollektivavtalen. Oftast menar man samma sak, en lista på frågor medlemmarna vill ska införas eller tas bort från avtalet.

Det vanligaste är att man från båda parter önskar/yrkar på fler saker än man får igenom. Eller att vissa krav tar lång tid av förhandlingar att få igenom, ibland över flera avtalsperioder på grund av att någon part ser frågan som så viktig att man inte är beredd att hitta en lösning så lätt.

Vad menas med att avtalet prolongeras?

Det innebär att det avtal som gällt förlängs ytterligare under en tid. Det sker oftast när parterna sitter i avtalsförhandlingar och inte riktigt blivit färdiga till dess att datumet för det avtal som gällt gått ut. Man behöver förlänga tiden till dess att man antingen har kommit överens om ett nytt avtal eller strandat förhandlingarna och varslar om konflikt.


VARSEL

Vad menas med varsel?

Om varken vi eller arbetsgivarna är beredda att kompromissa eller ge efter i våra krav brukar förhandlingarna avbrytas. Varsel om strejk är en stridsåtgärd som facket kan ta till om man inte lyckats komma överens med arbetsgivarna om ett nytt avtal. Stridsåtgärder kan vara en strejk eller blockad.


VID STREJK

Vad menas med strejk?

Strejk är en så kallad stridsåtgärd från arbetstagarnas/fackets sida under en konflikt med arbetsgivare. Strejk innebär att arbetstagare, via sitt fackförbund, lägger ned sitt arbete på en arbetsplats. Detta görs som en påtryckning i förhandlingar om lön och villkor.

Strejk och konflikt kan inte utbryta när det råder så kallad fredsplikt. Fredsplikt råder bland annat under tiden ett kollektivavtal gäller. En strejk kan genomföras på olika sätt. Facket kan till exempel ta ut vissa arbetsplatser och företagskedjor, eller enbart vissa yrkesgrupper, i strejk.

Vad händer med min anställning vid en strejk?

Ditt anställningsförhållande med arbetsgivaren påverkas inte av en strejk. Under strejken går du inte till arbetet och efter strejken återgår du och arbetar som vanligt. Arbetsgivaren får inte säga upp eller avskeda dig på grund av att du deltagit i en lovlig strejk.

Min arbetsgivare hotar med att hålla inne redan intjänad lön om jag deltar i HRF:s strejk. Får de göra så?

Nej, arbetsgivaren får inte hålla inne intjänad lön som skulle ha betalats ut för att du deltar i en lovlig strejk. Om de gör det ska du omgående kontakta HRF:s lokala avdelning.

Vad ska jag göra om det blir strejk på min arbetsplats?

Om din arbetsplats blir uttagen i strejk ska du inte gå och arbeta utan göra följande:

  1. Gå till HRF:s konfliktlokal för att anmäla dig. Där får du information och kan ansöka om konfliktersättning. Det kommer att finnas information på HRF:s hemsida om var konfliktlokalen på din ort finns.
  2. Anmäl dig till Arbetsförmedlingen. Alla medlemmar som är uttagna i strejk är skyldiga att söka arbete under tiden som strejken pågår och det är en förutsättning för att få strejkersättning.
  3. Håll dig uppdaterad om vad som händer. Det är viktigt att du återgår till ditt arbete så snart strejken är över.

Får jag arbeta trots att det är strejk på min arbetsplats?

Nej, om du arbetar trots att du är uttagen i strejk blir du anmäld som strejkbrytare och riskerar att uteslutas ur HRF. Det är oerhört viktigt att alla medlemmar deltar i en strejk och att man inte går in och arbetar på arbetsplatser som är uttagna i strejk, vi gör ju det här för att få bättre villkor och högre lön för anställda i branschen.

Är det bara medlemmar i HRF som får strejka?

HRF kan formellt bara ta ut sina medlemmar i strejk, men har i varslet om strejken förtydligat för arbetsgivarna att arbete som normalt utförs av HRF:s medlemmar inte får utföras av tjänstemän, medlemmar i andra fackförbund, oorganiserade eller inhyrd personal.

Får arbetsgivaren anlita bemanningsföretag när de anställda är i strejk?

Nej, vid en strejk ska arbetsuppgifterna inte utföras av någon. Om det ändå sker på din arbetsplats är det viktigt att du omgående anmäler det till HRF:s lokala avdelning.

Får tjänstemän arbeta under en strejk?

Tjänstemännen får endast arbeta med arbetsuppgifter inom sitt eget avtalsområde, de får inte utföra arbete som normalt utförs av HRF:s medlemmar. Om det skulle ske är det viktigt att du omgående anmäler det till HRF:s lokala avdelning.

Vi har praktikanter på vår arbetsplats, vad händer med dem när vår arbetsplats går ut i strejk?

En praktikant eller restaurangskoleelev ska alltid ha en handledare på arbetsplatsen. Om handledaren omfattas av strejken får inte heller praktikanten eller restaurangskoleeleven vara på arbetsplatsen under tiden. Praktikanter och restaurangskoleelever ska gå tillbaka till sin arbetsförmedlare eller skola vid första strejkdagen.

Anställda med lönebidragsstöd från Arbetsförmedlingen ska delta i strejken på samma villkor som de andra anställda.

Vad gäller om jag blir sjuk under strejken?

Är du sjuk när strejken börjar ska du ha fortsatt sjuklön från din arbetsgivare. Tillfrisknar du under strejken övergår du till konfliktersättning den första friska dagen, gå då till HRF:s konfliktlokal och anmäl dig. Blir du sjuk under strejken anmäler du dig sjuk till arbetsgivaren och ska ha sjuklön som vanligt.

Jag har semester samtidigt som det blir strejk på min arbetsplats. Vad gäller då?

Du har din semester som planerat. Under övrig tid, oavsett om det är före eller efter din semester, ska du delta i strejken.

Vad händer om jag beviljats studieledigt eller tjänstledigt när strejken bryter ut?

Om du har begärt och blivit beviljad studieledigt eller tjänstledigt ska du vara ledig som planerat och deltar inte i strejken under ledigheten. Under övrig tid ska du delta i strejken.

Min arbetsplats har tagits ut i strejk. Hur gör jag för att få konfliktersättning från HRF?

Vid en strejk har du som medlem i HRF rätt till konfliktersättning för den tid som du skulle ha arbetat. För att kunna få det behöver du anmäla dig i HRF:s konfliktlokal när strejken bryter ut.

I konfliktlokalen finns det blanketter för ersättningen och du får information om hur du gör för att få den utbetald. Vi återkommer med information om var du hittar HRF:s konfliktlokal på din ort.

Jag är inte medlem i facket, vad får jag för ersättning om det blir strejk på min arbetsplats?

Ingen alls, du måste ha blivit medlem i HRF och betalat in din medlemsavgift senast dagen innan strejken bryter ut för att få rätt till konfliktersättning.

Här kan du ansöka om medlemskap i HRF.

Vad händer när strejken är över?

När HRF och arbetsgivarsidan gör upp om ett nytt kollektivavtal avbryts strejken. Beslutet kommer omgående att skickas till alla konfliktlokaler. Din anställning fortsätter som vanligt och du ska återgå till ditt arbete så fort som möjligt.

Vad menas med sympatiåtgärder?

Ett fackförbund som egentligen inte är direkt inblandad i en avtalsförhandling, kan utlysa strejk för att hjälpa ett annat fackförbund i en pågående konflikt. Detta sker då efter begäran från strejkande förbund.


VID LOCKOUT

Vad innebär lockout?

Vid en lockout kan arbetsgivaren stänga delar av eller hela företaget och stänga ute de anställda från arbetsplatsen. Detta brukar arbetsgivaren ta till som svar på strejk. Vid en partiell lockout utestänger arbetsgivarna endast en viss grupp av anställda från sitt arbete.

Vid en lockout får du som medlem konfliktersättning från HRF. Är du inte medlem eller medlem i ett annat fackförbund är det viktigt att du blir medlem i HRF innan lockouten bryter ut för att få konfliktersättning.

Här kan du ansöka om medlemskap i HRF.

Vad händer med min anställning vid en lockout?

Ditt anställningsförhållande med arbetsgivaren påverkas inte av en lockout. Under lockouten går du inte till arbetet och efteråt återgår du och arbetar som vanligt.

Min arbetsplats har blivit lockoutad. Hur gör jag för att få konfliktersättning från HRF?

Vid en lockout har du som medlem i HRF rätt till konfliktersättning för den tid som du skulle ha arbetat. För att kunna få det behöver du anmäla dig i HRF:s konfliktlokal när lockouten bryter ut.

I konfliktlokalen finns det blanketter för ersättningen och du får information om hur du gör för att få den utbetald. Vi återkommer med information om var du hittar HRF:s konfliktlokal på din ort.

Jag är inte medlem i facket, vad får jag för ersättning om det blir lockout på min arbetsplats?

Ingen alls, du måste ha blivit medlem i HRF och betalat in din medlemsavgift senast dagen innan lockouten bryter ut för att få rätt till konfliktersättning.

Här kan du ansöka om medlemskap i HRF.