Migrationsärenden

När en person ansöker om arbetstillstånd gör facket en bedömning av löner och arbetsförhållanden på den aktuella arbetsplatsen. Det kallas för yttrande.

I yttrandet uttalar vi oss om huruvida det aktuella företaget har rätt villkor.
Vi tittar bland annat på om arbetsgivaren har kollektivavtal, betalar ut rätt lön och har rätt försäkringar.

Så går du tillväga

Från och med 1 november 2021 sker alla yttranden digitalt vilket betyder att du som arbetsgivare gör ansökan via Migrationsverkets hemsida.

Frågor om försörjning

Från och med den 1 oktober 2021 svarar HRF inte längre på förfrågningar från migrationsverket när det gäller uppgifter om försörjning.

Hotell- och restaurangfacket yttrar sig inte från och med den 1 oktober 2021 retroaktivt till Migrationsverketomarbetstagares tidigare arbetsvillkor. Det innebär att vi inte yttrar oss i ärenden som rör ansökningar om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning.

Det är Migrationsverket, inte Hotell- och restaurangfacket som beslutar i frågan. Det fackliga yttrandet är ett av flera möjliga underlag inför Migrationsverket prövning av en ansökan. Finns inget fackligt yttrande kommer myndigheten ändå göra en prövning samt fatta beslut i ärendet.

Här finns brevet som du kan skriva ut och skicka med till migrationsverket.

Här hittar du brevet på Engelska.

Här hittar du brevet på Arabiska.


Frågor och svar om höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

I slutet av förra året beslutade riksdagen om att ett nytt, högre försörjningskrav ska gälla för tredjeland-medborgare som arbetar i Sverige, så kallade arbetskraftsinvandrare. Nedan är några frågor och svar gällande det nya försörjningskravet.

För vilka arbetskraftsinvandrare gäller försörjningskravet för?
De som kommer från länder utanför EU/EES måste ansöka om arbetstillstånd för att jobba i Sverige och behöver därmed även uppfylla försörjningskravet.

För vilka arbetskraftsinvandrare gäller försörjningskravet inte för?
Arbetstagare som är undantagna det nya kravet är de som nyttjar den fria rörligheten (medborgare inom EU/EES eller är familjemedlem till en person som är det), de som har eller ansöker om EU-blåkort, de som har eller ansöker om ICT-tillstånd, samt säsongsarbetare.

Hur högt är försörjningskravet nu?
Beloppet höjs från 13 000 kronor i månaden till 27 360 kronor i månaden i dag (vilket motsvarar 80 procent av medianlönen i Sverige). Det gäller oavsett om du arbetar deltid eller heltid. Jobbar du exempelvis 70 procent måste du fortfarande tjäna minst 27 360 kronor i månaden för att nå upp till försörjningskravet.

När börjar det nya försörjningskravet att gälla?
Från och med den 1 november 2023.

Vad gäller för dig som redan befinner dig i Sverige och som fått arbetstillstånd baserad på tidigare krav?
Det nya försörjningskravet börjar gälla utan övergångsregler. Det innebär att alla som ansöker om arbetstillstånd för att få komma till Sverige och arbeta måste ha en anställning som uppfyller det nya kravet om minst 27 360 kronor i månadslön. Det gäller även för dig som redan befinner dig i Sverige och som ska ansöka om förlängning av ditt arbetstillstånd. Då görs en ny prövning baserad på aktuell medianlön. För den som har beviljats arbetstillstånd innan det nya försörjningskravet träder i kraft och vars tillstånd sträcker sig längre fram i tiden gäller fortfarande samma försörjningskrav som gällde vid beslutstillfället, det vill säga 13 000 kronor.

Kan man ha flera anställningar samtidigt för att komma upp till försörjningskravet?
Nej.

Om min lön är i nivå med kollektivavtalet men under försörjningskravet vad gäller då?
Om kollektivavtalets lönenivå för månadslön inte uppgår till minst till minst 80 procent av den medianlön som gäller vid tidpunkten för ansökan för att arbetstillstånd, beviljas inte arbetstillstånd. Det spelar ingen roll om kollektivavtalets lönenivåer är uppnådda. Det spelar heller ingen roll om det rör sig om en heltids- eller en deltidsanställning.

Vad tycker Hotell- och restaurangfacket?
Beslutet om att höja nivån på inkomsten till minst 27 360 kr per månad är fattat av den nuvarande regeringen och inte av Migrationsverket. Hotell- och restaurangfacket tycker inte att det är regeringen som ska bestämma lönenivåerna utan vi tycker att nivån på inkomsten ska följa gällande kollektivavtal och vara tillsvidareanställningar på heltid.

Har du fler frågor gällande det nya försörjningskravet och vill komma i kontakt med Hotell- och restaurangfacket – kontakta din avdelning. Du hittar kontaktuppgifter här.

Läs mer om försörjningskravet hos Migrationsverket